Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Perla AluCast B.V. gevestigd te Delft, KvK-nummer 59640707

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle tussen Perla AluCast B.V. (“Verkoper”) en koper (zie hierna onder 1.2) gesloten overeenkomsten zoals order tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verlenen van diensten of verrichten van werkzaamheden, alsmede de uitvoering ervan.
1.2 Onder koper wordt in deze Voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Verkoper een order heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten (hierna: “Koper”).
1.3 De algemene voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.
2.2 Alle orders komen pas tot stand, nadat deze door Verkoper aan Koper schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Bij strijd tussen de inhoud van een tussen de Verkoper en Koper gesloten order en deze Voorwaarden, gelden de bepalingen uit de order, mits deze order door verkoper schriftelijk bevestigd is.
2.4 Als Koper aan Verkoper gegevens, monsters, aantallen (aantallen per order en/of per jaar), gewicht voor producten, tekeningen, specificaties enz. verstrekt, mag Verkoper uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn offerte hierop baseren

3 Wijzigingen van de orders
3.1 Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen door Koper worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk door Verkoper te worden goedgekeurd.
3.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, een verandering in de overeengekomen prijs aan te brengen.
3.3 Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht, kunnen tot gevolg hebben dat de eerder overeengekomen levertijd door Verkoper wordt overschreden. Voor dergelijke overschrijdingen draagt Verkoper geen aansprakelijkheid.

4 Uitvoering van de orders
4.1 Verkoper zal zich naar beste kunnen inspannen de opdracht met zorg uit te voeren.
4.2 Verkoper bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd.
4.3 Verkoper is gerechtigd zonder toestemming van de Koper, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden.

5 Matrijzen en product specifieke gereedschappen (hierna te noemen: ”Gereedschap” dan wel “Gereedschappen”)
5.1 De bij de productie benodigde Gereedschappen zullen het volledig en onvervreemdbaar eigendom worden van de Koper zodra de volledige betaling daarvan door Verkoper is ontvangen. De Gereedschappen zullen exclusief voor productie van Koper worden gebruikt. De Gereedschappen zullen duidelijk worden gemerkt en geregistreerd als eigendom van Koper.
5.2 De Koper heeft het recht om de Gereedschappen die onder zijn eigendom vallen op elk gewenst moment terug te roepen. Alle kosten, waaronder doch niet beperkt tot de vervoers- en/of verzendkosten, verpakkingskosten, belastingen, inklaring- en in- en uitvoerrechten zijn geheel voor rekening van Koper. Verkoper zal Koper hiervoor een factuur sturen die – voorafgaand aan het versturen van de Gereedschappen – door Koper dient te zijn betaald.
5.3 De Gereedschappen zullen worden teruggestuurd in de normale slijtage en verouderingsstaat waarin de Gereedschappen op het moment van levering door Verkoper verkeren.
5.4 Koper dient eerst alle openstaande vorderingen van Verkoper te hebben betaald alvorens de Gereedschappen – na verzoek van Koper – aan Koper zullen worden gestuurd.
5.5 Voor elk Gereedschap zal een minimaal gegarandeerd productie-aantal worden vermeld bij de offerte. Alle kosten van onderhoud, reparaties en/of vervanging van het Gereedschap binnen het gestelde minimaal gegarandeerde productie-aantal, zullen door de Verkoper worden gedragen
5.6 De Gereedschappen zullen als aparte post worden aangeboden. De betaling van de Gereedschappen zal ook apart worden overeengekomen. De levertijd van de Gereedschappen zal apart worden overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft nimmer recht op terugbetaling van de aanbetaling voor het Gereedschap dan wel op schadevergoeding.
5.7 Verkoper zal de Gereedschappen kosteloos in bewaring houden voor een periode van 2 jaar na de laatste productielevering. Na deze periode zullen partijen in overleg treden. Daarbij zijn de volgende keuzes mogelijk, door Koper te bepalen: a) door Koper zal voor de betreffende Gereedschappen opslagkosten moeten worden betaald, b) de Gereedschappen zullen door Verkoper worden vernietigd of c) de Gereedschappen zullen aan Koper ter beschikking worden gesteld onder de voorwaarden zoals in artikel 5.2, 5.3 en 5.4 van deze Voorwaarden is bepaald.

6 Meer- en minderwerk (productieaantallen)
6.1 Verkoper is gerechtigd om zonder overleg met Koper af te wijken van het productieaantal zoals overeengekomen in de order, zolang deze afwijking niet hoger dan wel lager is dan 5% van het oorspronkelijk overeengekomen productieaantal. De gerelateerde factuur zal in overeenstemming zijn met de geleverde aantallen.
6.2 Indien de productieaantallen meer dan 5% afwijken van het oorspronkelijk overeengekomen productieaantal treden Koper en Verkoper in overleg omtrent de te nemen maatregelen.

7 Prijzen en betaling
7.1 De prijzen van Verkoper zijn af fabriek “ex works” Nederland, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
7.2 Alle betalingscondities worden nader gespecificeerd in de offerte van de Verkoper.
7.3 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Koper van rechtswege in verzuim en is vanaf dat moment op het openstaande bedrag een rente verschuldigd ten hoogte van de wettelijke handelsrente zoals bepaald in art.6:119 a BW.
7.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien;
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. Koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van Koper wordt gelegd;
d. Koper wordt ontbonden of geliquideerd.
7.5 Wanneer Verkoper genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is Verkoper gerechtigd aan de Koper een vergoeding te berekenen wegens de door Verkoper gemaakte kosten van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde met inbegrip van de bij artikel 7.4 genoemde wettelijke handelsrente (met een minimum van € 250,-).
7.6 Partijen zijn niet gerechtigd tot verrekening van eventuele vorderingen, ongeacht of dergelijke vorderingen opeisbaar zijn, tegen vorderingen dat een partij op de andere partij heeft.

8 Levering
8.1 De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Verkoper, de overeengekomen (termijn) betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
8.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding, tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
8.3 Deelleveringen zijn toegestaan.
8.4 Levering vindt plaats af fabriek (ex works Nederland), conform Incoterms 2000.
8.5 Ongeacht het voorgaande lid, kunnen Verkoper en Koper overeenkomen dat Verkoper voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Koper. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

9 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
9.1 Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de order niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer ligt, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
9.2 Onder omstandigheden die niet door Verkoper te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, worden onder andere verstaan doch niet beperkt tot de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Verkoper niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van de te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen of overmacht zoals in artikel 17 van deze Voorwaarden bepaald.

10 Reclamaties
10.1 Koper kan op een gebrek in de verkochte zaken geen beroep doen, als hij niet binnen 14 werkdagen nadat hij de zaken heeft ontvangen schriftelijk bij de Verkoper heeft gereclameerd dan wel als hij niet binnen 14 werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij de Verkoper heeft gereclameerd.
10.2 Indien de klacht/gebrek gegrond blijkt te zijn, zal Verkoper alsdan zorgdragen, te hare keuze, voor vervanging van de zaken dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.
10.3 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, onder door Verkoper te bepalen voorwaarden.
10.4 Wanneer door Verkoper verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan Koper te zijn aangeboden, door de Koper niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor risico zijn van Verkoper, staan de zaken of aangeboden diensten gedurende 2 weken tot beschikking van de Koper. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de Koper. Na voornoemde periode heeft Verkoper het recht – ter keuze van Verkoper- hetzij nakoming van de order te vorderen, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te beëindigen door ontbinding of opzegging zonder dat gerechtelijke tussenkomst daartoe vereist is en onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding jegens de Koper.

11 Zekerheidsstelling
11.1 Verkoper is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.
11.2 Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft Verkoper het recht de order zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Verkoper alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de order verschuldigd is wegens verleende diensten, gedane leveringen en gemaakte kosten.

12 Recht van retentie
12.1 Verkoper is gerechtigd om zaken die Verkoper van en voor de Koper onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die Verkoper heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van voornoemde Koper, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de Koper, tenzij de Koper voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle door Verkoper geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van Verkoper, zolang de Koper de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde rentes en buitengerechtelijke kosten) van de order niet heeft voldaan.
13.2 Zolang het eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Verkoper blijft berusten, zoals bedoeld in het bepaalde onder artikel 13.1, is de Koper, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
13.3 Bij overtreding door Koper van het bepaalde onder 13.2 zal deze aan Verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belopen van 1½ maal de netto factuurwaarde van de gerelateerde zaken onverminderd het recht van Verkoper op aanvullende schadevergoeding.
13.4 Nadat Verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

14 Intellectueel eigendomsrecht
14.1 Ieder der partijen behoudt zijn eigen intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, tekeningen en modellen.
14.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) dienen te worden geëerbiedigd door beide partijen.
14.3 Iedere partij garandeert dat de door haar te leveren zaken en diensten en het gebruik daarvan, geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, tekeningen- en modellenrechten. De betreffende partij vrijwaart de andere partij voor aanspraken van derden terzake en vergoed de volledige schade die de andere partij dan wel de consument lijdt als gevolg van de inbreuk.

15 Aansprakelijkheid en vrijwaring
15.1 Verkoper staat er voor in dat alle door hem aan Koper geleverde zaken en diensten voldoen aan de door Koper aangeleverde tekeningen en specificaties.
15.2 Koper vrijwaart Verkoper of door Verkoper bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van de geproduceerde producten.
15.3 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Verkoper niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade (waaronder stagnatieschade en gederfde winst), aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de Koper
15.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade van Koper en/of derden die ontstaat door onjuist gebruik van het product door Koper en/of derden.
15.5 De aansprakelijkheid van Verkoper strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien zij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag 1 maal de netto factuurwaarde van de betreffende order.
15.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van een leveringstermijn.
15.7 De Koper vrijwaart Verkoper van alle aanspraken van derden terzake van door Verkoper verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

16 Opzegging
16.1 Alle andere orders dan die aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
16.2 Opzegging van orders voor onbepaalde tijd dient aangetekend en schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.

17 Overmacht
17.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Verkoper verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
17.2 Zodra een onder 17.1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal Verkoper daarvan mededeling doen aan de Koper.
17.3 In geval van een blijvende overmachtssituatie zal na ontvangst van de onder 17.2 bedoelde mededeling de order, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, geacht worden te zijn ontbonden, onder de verplichting van de Koper om van Verkoper af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door Verkoper slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan tweemaal de overeengekomen leveringstermijn.
17.4 Verkoper is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Koper, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de order als in lid 17.3 van dit artikel bedoeld.

18 Ontbinding van de order
18.1 Verkoper is gerechtigd te zijner keuze nakoming van zijn verbintenis op te schorten dan wel de order zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd Verkopers recht om schadevergoeding te vorderen, onder meer indien:
a. Koper een van zijn verplichtingen uit deze niet of niet correct nakomt; sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 17 van deze Voorwaarden;
b. Koper surséance van betaling aanvraagt;
c. Koper in staat van faillissement verkeert; het bedrijf van Koper wordt geliquideerd;
d. de betreffende overheden weigeren eventueel vereiste import- en/of exportvergunningen voor de te leveren zaken te verstrekken.
e. na het sluiten van de order aan Verkoper omstandigheden ter kennis komen die Verkoper goede grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
18.2 Alle vorderingen, die Verkoper in deze gevallen mocht hebben of verkrijgen, zullen per datum van intreden opeisbaar zijn.

19 Geheimhouding
19.1 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

20 Verjaring
20.1 Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze Voorwaarden onderworpen orders verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

21 Toepasselijk recht
21.1 Op alle orders, waarop de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
21.2 Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die orders, van overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze Voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter in Den Haag bevoegd.
21.3 Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
21.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediatie overeenkomen.

22 Slotbepalingen
22.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien
22.2 Indien Verkoper niet steeds de strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze Voorwaarden niet van toepassing zijn of dat de wederpartij het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.

Deze Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.